lauantaina, lokakuuta 27, 2012

Nokian romahdus: romahdus päättyy ?

Nokian romahdus on ehkä päättymässä. Puhelinliiketoiminnan alasajo on hyvässä käynnissä kun taas Nokia Siemens Networksin kannattavuus on rönsyjen leikkausten jälkeen suorastaan loistava.

JP Morgan sanoo tämän päiväisen HS:n mukaan jo sen mitä Elop ei vielä ole sanonut. Nokian pitäisi keskittyä verkkotoimialaan. NSN:n tulos on hyvä nimenomaan uusimmissa teknologioissa, joten tulevaisuuskin näyttää hyvältä.

Oma arvaukseni on, että kassavarojen ohjaaminen hiipuvan puhelinliiketoiminnan edistämiseen tullaan lopettamaan kunhan Windows 8 -kortti on katsottu läpi - ja todennäköisesti havaittu heppoiseksi.

torstaina, lokakuuta 25, 2012

UK: Kannattaako sosiaalituen varassa olevien tehtailla lapsia ?

Sosiaalituen varassa olevan kannattaa brittiläisen ministerin Iain Duncan Smithin mukaan hankkia koko ajan vain lisää ja lisää lapsia

Työssä käyvän ei kannata. Tällaista insentiivirakennette ei Smithin mukaan pidä ylläpitää.

"When you look at families across the board across all incomes, you find the vast majority make decisions about the number of children they have, the families they want, based on what they think they can afford... People who are having support from welfare are often freed from that decision. Can there be not be a limit to the fact you need to cut your cloth in accordance with with what capabilities and finances you have?"

Väestönlaatu on julkishyödyke. Moisia insentiivejä ei ole tietenkään aihetta ylläpitää.  Jos syntyvyyttä halutaan nostaa, insentiivien pitää olla sellaisia että syntyvyys nousee pikemmin keskiluokan kuin sosiaalituen varassa elävien keskuudessa.

keskiviikkona, lokakuuta 24, 2012

Ketä saamme syyttää turvatakuiden puuttumisesta?

HS kertoo tänään artikkelissaan "Halonen puhuu nyt asiat halki", että Halonen väittää kirjassaan, että nimenomaan hän esti Nato-jäsenyyden.

Halonen kertoo, että hän yritti selittää kaikille että Nato-jäsenyys merkitsee poliittista suunnanmuutosta. Presidentin valtaoikeuksien supistamisen takana oli pyrkimys ajaa Suomi Natoon.

Suomen Kuvalehti kertoi tämän meille jo epäsuorasti aiemmin:

Kansan enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä ja presidentti heijastelee sitä. Ja toisinpäin: presidentin kannan takia kansa on varuillaan. Historia osoittaa, oliko Halonen se presidentti, jonka aikana pää pantiin pensaaseen kohtalokkain seurauksin, vaikka tosi-asiat olivat ilmeiset. Panokset ovat siis kovat.

Ihmetellä sopii miksi suunnan muuttaminen politiikassa on tilanteen muuttuessa jotenkin vältettävä asia. Oma arvaukseni on, että joillekin asia on näin siksi että he ajattelevat että politiikka on periaatteiden tai vaalilupausten noudattamista ja niistä kiinni pitämistä, eikä esimerkiksi mahdollisuuksien taidetta kuten Paasikivi ajatteli tai tehokkuuden maksimointia.

Kansan ei pitäisi pitkällä tikullakaan koskea poliitikkoihin joille periaatteet menevät kaiken ohi. Sen sijaan kannattaisi äänestää mieluummin Halosen esiin tuomia pragmaatikkoja:

"Niinistö, Lipponen, Haavisto ja niin edelleen ovat olleet Nato-miehiä".

Uskon tosin että Halonen liioittelee omaa rooliaan. Hän ei ole sentään yksin syyllinen onnettomuuteen, jota hän itse pitää merkittävänä positiivisena saavutuksena.

tiistaina, lokakuuta 23, 2012

Olli Kivinen siitä miksi Venäjä on juuri Suomen kimpussa


Kreik­ka­lais­ka­to­li­sen kir­kon tu­ke­mal­la kan­sal­lis­mie­li­syy­del­lä on si­ten vah­va ti­laus Ve­nä­jäl­lä. Naa­pu­reis­ta Suo­mi tar­joaa peh­meän koh­teen, kos­ka se on EU-jä­se­nyy­des­tä huo­li­mat­ta jät­tä­nyt toi­sen jal­kan­sa har­maal­le vyö­hyk­keel­le idän ja län­nen vä­liin. Kos­kaan ei saa­da sel­vil­le, mis­sä mää­rin tä­mä eri­seu­rai­suus tai eu­roän­ky­röin­ti vai­kut­ta­vat tur­val­li­suus­neu­vos­to­läs­säh­dyk­sen ta­pai­siin asioi­hin. Muut en­ti­sen Neu­vos­to­lii­ton etu­pii­rin maat ovat jo­ko Ve­nä­jän ki­ris­ty­väs­sä ot­tees­sa tai ka­ran­neet Na­ton suo­jiin. Li­säk­si Län­si-Eu­roo­pan ra­joil­la saa rä­hi­näl­lä pal­jon enem­män huo­mio­ta kuin muual­la.
Suo­mes­sa vai­kut­taa li­säk­si suo­met­tu­mis­kau­den ai­ka­na is­kos­tu­nut ajat­te­lu­ta­pa, jo­ta voi­si kut­sua vaik­ka sel­käy­din­suo­met­tu­mi­sek­si. Sen ta­kia Ve­nä­jän te­ke­mi­siä sel­vi­tel­lään eri­lai­sil­la kier­to­pu­heil­la. Hy­vän esi­mer­kin tar­jo­si ul­ko­mi­nis­te­ri Erk­ki Tuo­mio­ja, jo­ka syyt­ti me­diaa liioit­te­lus­ta lap­sia­sias­sa. Me­dian syyt­tä­mi­nen kai­kis­ta vi­ran­omais­ten vai­keuk­sis­ta on muut­tu­nut hu­vit­ta­vak­si maan ta­vak­si.
To­del­li­suu­des­sa mör­kö­ta­ri­noi­den ta­ka­na ei ole jo­ku mi­tä­tön suo­ma­lais­do­sent­ti tai me­dia vaan esi­mer­kik­si ul­ko­mi­nis­te­ri Ser­gei Lav­rov, jo­ka to­te­si jul­ki­ses­ti, et­tei Suo­mi ole si­vis­tys­val­tio, tai "lap­sia­sia­mies", KGB-kas­vat­ti Pa­vel As­ta­hov. Mo­lem­mat tie­tä­vät, et­tä kes­kei­set ja Suo­men-vas­tais­ta hys­te­riaa lap­sil­la liet­so­vat val­ta­kun­nal­li­set te­le­vi­sio­ver­kot ovat Krem­lin tai sen juok­su­poi­kien nä­peis­sä. Yk­si pu­he­lin­soit­to Krem­lis­tä riit­täi­si lo­pet­ta­maan vää­ris­te­lyn.
Ve­nä­jän la­ki vaa­tii suo­je­le­maan maan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­la asu­via ve­nä­läi­siä. La­ki on käyt­tö­kel­poi­nen, kos­ka se an­taa mah­dol­li­suu­den to­teut­taa tois­ta Mos­ko­vas­sa vaa­lit­tua ajat­te­lu­ta­paa, jon­ka mu­kaan mah­dol­li­sim­man mo­ni maa tu­li­si ve­tää "lä­hiul­ko­mai­den" jouk­koon, Ve­nä­jän etu­pii­riin. Suo­mel­le äri­se­mi­nen ja eri­oi­keuk­sien vaa­ti­mi­nen ker­to­vat, et­tä tä­mä yri­tys koh­dis­tuu Suo­meen ai­van ku­ten ai­kai­sem­min­kin, vaik­ka so­ti­laal­li­nen uh­ka Eu­roo­pas­sa on lien­ty­nyt.
Sel­kä­ydin­suo­met­tu­mi­seen kuu­luu myös mai­den jon­kin­lai­sen eri­tyis­suh­teen vaa­li­mi­nen. Suur­val­loil­le "e­ri­tyis­suh­teet" ovat vai­ku­tus­val­lan kas­vat­ta­mi­seen so­pi­via kei­no­ja.

Päinvastoin kuin muut Venäjän kiristyvässä otteessa olevat maat Suomi on tässä liemessä kokonaan omasta syystään. Suomi olisi voinut valita Baltian tien mutta ei valinnut.sunnuntaina, lokakuuta 21, 2012

Sarastus: Vaikka voissa paistais

Uusi artikkelini Sarastuslehdessä aiheesta suomalaisten perinteinen Venäjä-kuva on luettavissa. Kommentoida voi tähän.

Mainittakoon että olen kiireiden takia vastannut hiukan hitaasti blogini kommentteihin. Olen siitä pahoillani.

sunnuntaina, lokakuuta 14, 2012

Suomi kuuluu Venäjän etupiiriin ?

HS:n mukaan venäläinen media katsoo että Suomi kuuluu Venäjän etupiiriin.

On totta että suomalaisten poliitikkojen äärimmäisen taitamattoman ulkopoliittisen linjan takia Suomi on ajatutumassa Venäjän etupiiriin.  80-luvulla suomalainen oli äärimmäisen  närkästynyt, jos vaikkapa amerikkalainen turisti rinnasti Suomen samaan porukkaan Tsekkoslovakian kanssa. Nykyään suomalainen voi oikeastaan vain kateellisena katsoa, kun vapaa Tsekki kuuluu Naton jäsenenä selkeästi länteen. (Siis edellyttäen että suomalainen itse tajuaa tilanteemme - kansamme enemmistö kieltäytyy toki tajuamasta.)

Äärivasemmistolainen maailmanparantaja ja ex-presidenttimme Tarja Halonen ei ole ainoa syy onnettomaan tilaan. Populisti Soini on vastustanut kaikkea länsi-integraatiota ja myös sotilaallista integraatiota. Koko poliittinen establishmenttimme kantaa itseasiassa vastuun siitä, että Suomi ei hankkinut turvatakuita.
Suomen Kuvalehti kirjoitti pari vuotta sitten pääkirjoituksessaan Nato-jäsenyydestä ja Halosen roolista Nato-jäsenyyden torppaamisessa:

Kansan enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä ja presidentti heijastelee sitä. Ja toisinpäin: presidentin kannan takia kansa on varuillaan. Historia osoittaa, oliko Halonen se presidentti, jonka aikana pää pantiin pensaaseen kohtalokkain seurauksin, vaikka tosi-asiat olivat ilmeiset. Panokset ovat siis kovat.

Lapsikiista on vain jäävuorenhuippu. Putinin kieltäytyminen vastaanottamasta Niinistöä vieraakseen oli seuraavaa nöyryytys. Ja lisää on tulossa. On oletettavissa, että Suomen johto ja koko kansa tulee hiljalleen "ymmärtämään" venäläisten vaatimuksia. Nyt ei kuitenkaan pitäisi antaa periksi. Muuten olemme jatkuvien nöyryytysten ja myöntyvyyden tiellä.

Suomi jättäytyi Naton ulkopuolelle omaa typeryyttään. Tulemme kantamaan siitä syntyvää haittaa vuosikymmeniä. Kansalla on tietysti sellaiset poliitikot kuin kansa ansaitsee. Surullista tämä kuitenkin on.

Paasikiven viisaus oli että realiteetit on otettava huomioon. Myöhemmät poliitikot ovat kääntäneet Paasikiven 50-luvun maailmanpoliittisessa tilanteessa taktisista syistä soveltaman "sitoutumattomuuden" eli myöntyvyyden politiikan arvoksi sinänsä. Ovatpa jotkut poliitikot alkaneet uskoa että Venäjä on kehittymässä moderniksi demokratiaksikin ja että Venäjä ei ole enää muka edes uhka Suomelle. Joillekin "viisaille" lännen sotilasliitto ja EU toisaalta ja Venäjä toisaalta näyttäytyvät aivan samanlaisiksi itsenäisyytemme uhiksi.

Paasikivi joutui ottamaan 40-luvulla työtehtävän johon kuului oleellisena osana venäläisten nöyristely päämääränä edes jonkinasteisen itsenäisyyden säilyttäminen. Vain todella vahva ihminen kesti tuollaisen kunniattoman työtehtävän moraalinsa säilyttäen. (Paasikivi sanoi itse että ainoa kunniallinen tehtävä minkä hän sai presidenttinä toimittaa oli Rytin armahdus.)

Myöhemmät poliitikot ovat tehneet venäläisille huoraamisesta elämäntavan. Ennen maa repee kuin huora häpee sanotaan.

30-luvulla ajauduimme Venäjän etupiiriin olosuhteiden pakosta Saksan ja Neuvostoliiton paktin seurauksena ja nyt omaa typeryyttämme.

tiistaina, lokakuuta 09, 2012

Maaseutu ja tulonsiirrot

Maaseutu ei herätä minussa enää myönteisiä tunteita. Luonto herättää mutta maaseutu ei.

Luontoihmisenä olen varsin kyllästynyt susien salakaatoon. Ymmärrän toki että maaseudun ihmiset ovat huolissaan lastensa ja karjansa turvallisuudesta, mutta Suomessa tuntuu vallitsevan suoranainen petohysteria alle kahdesta sadasta sudesta vaikka Virossa ei vastaavaa hysteriaa ole suuremmasta susi-kannasta. Yksi selitys asiantilaan lienee se, että Suomessa on laajoilla subventioilla pyritty pitämään maa niin sanotusti kokonaan asuttuna. Virossa maaseudulla on tyhjää ja luontomatkailun osuus toimeentulosta lienee korkeaa.

Koko maan pitäminen asuttuna on yksi osa hyvinvointivaltiota, jonka taloudellinen perusta on murtumassa tulonsiirtojen liiallisen kasvun takia. Tulonsiirrot ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin BKT. Kansan enemmistö toki tukee edelleen verojen nostoa, ja laajan sosiaalivaltion ylläpitoa.

Kansan enemmistön tahto voi toki johtaa valtion velkaantumisen jatkumiseen, hyvinvointivaltion kestävyysvajeen edelleen heikkenemiseen jne. mutta pitkän päälle tällainen tahto ei ole kestävällä pohjalla. Luottamus siihen että taloudellinen kasvu tulee jatkossa luomaan edellytykset velan kasvun pysähtymiseen ei juuri tällä hetkellä vaikuta kovinkaan perustellulta mielipiteeltä.

Maatalouden kansallinen tuki, yli-investoinnit maaseudun infrastruktuureihin, metsätalouden tuet -  kaikki nämä maksavat ja kaikki nämäkin tulonsiirrot on otettava uuteen harkintaan. Subventoinneilla ei luoda tervettä yhteiskuntaa, vaan narisijoiden yhteiskunta missä omista saavutetuista eduista pyritään pitämään kiinni sen sijaan että keskityttäisiin taloudelliseen toimeliaisuuteen.

lauantaina, lokakuuta 06, 2012

Professori Philippe Rushton on kuollut

Rotujen äo-erojen tutkija psykologian professori Philippe Rushton on kuollut. Galilein tavoin Rushton joutui kärsimään sananvapauden ja tieteen vapauden vastustajien häneen kohdistamasta painostuksesta. Muistosanoiksi lainaan aikamme erään merkittävimmän evoluutiobiologin Edward O. Wilsonin sanoja Rushtonista:

I think Phil is an honest and capable researcher. The basic reasoning by Rushton is solid evolutionary reasoning; that is, it is logically sound. If he had seen some apparent geographic variation for a non-human species-a species of sparrow or sparrow hawk, for example-no one would have batted an eye. (...) when it comes to [human] racial differences, especially in the inflamed situation in this country, special safeguards and conventions need to be developed.